ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Helma 365 SK s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava 851 06, IČO 48108243, DIČ 2120053848, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 103363/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 52 Zákona č. 40/1964 Z.z.  (ďalej len „občiansky zákonník ) a § 2 Zákona č. 102/2014 Z.z. („ zákon o ochrane spotrebiteľa“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný  na webové stránke umiestnenej na internetovej adrese www.stil.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. V takom prípade sa obchodné podmienky riadia všeobecnými obchodnými podmienkami, uloženými na tejto adrese: eshop.helma365.eu.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú pevnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webové stránke: https://www.stil.sk môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené na užívateľskom účte je kupujúci povinný ich pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 5 rokov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (včítane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to včítane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené včítane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Na objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spolu len ako „objednávka“).

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“, alebo "Potvrďte nákup". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho, uvedenej na užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Ak si zákazník objedná tovar, ktorý nie je na sklade, berie na vedomie, že dodávateľ nie je povinný tento tovar dodať. Približný termín doručenia bude zákazníkovi oznámený v potvrdzujúcej správe e-mailom či telefonicky. 

3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením objednávky predávajúcim. Predávajúci môže objednávku potvrdiť i mlčky tým, že tovar pripraví k odoslaniu a elektronickou poštou zašle kupujúcemu faktúru spolu s informáciou o odoslaní tovaru dopravnej spoločnosti.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostne vopred online platobnou kartou systémom Gopay a s tým spojenými možnosťami, ako napr. online platobnými tlačidlami banky.

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, sa kúpna cena rozumie i s nákladmi spojenými s dodaním tovaru.

4.3. Kúpnu cenu je podľa formy úhrady možné podľa voľby kupujúceho uhradiť predom, predávajúci však nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu.Týmto nie je  dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby, ak je umožnená, je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru,  zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 12 ods. 5 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, sa  mimo iného nedá odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je  možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy sa nedá od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci podľa ustanovení Zákona č. 102/2014  Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho stil@helma365.sk.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva kompletne ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar  pre svoju povahu nemôže byť vrátený obvyklou poštovní cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi-li  od kúpnej zmluvy kupujúci, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne odčítať od nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 12 ods. 5 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spolu  s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stratí darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek nedostatku toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade  porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA (REKLAMAČNÉ PODMIENKY)

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 597  a nasl. Zákona č. 40/1964 Z.z. a Zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, za to že tovar pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým  predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej,
7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
7.2.3. tovar zodpovedá akosti alebo zhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo zhotovenie určené podľadohodnutej vzorky alebo predlohy,
7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare  predávanom za nižšiu cenu na vadu, pro ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania, či zaslaním popisu a fotografie na e-mail: reklamace@stil.sk.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy reklamace@stil.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickou adresu kupujúceho.

8.2. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Bratislave Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská  republika, so sídlom v Bratislave je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva v obmedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č . 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle§ 590 Zákona č . 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  1. 6. Neprevzatie záväzne objednaného tovaru na základe kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, predstavuje podstatné porušenie uzavretej kúpnej zmluvy, kvôli ktorému je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade neprevzatia tovaru, má predávajúci ďalej nárok na náhradu takto spôsobenej škody a požadovať od kupujúceho úhradu vynaložených nákladov na poštovné, balné a dopravu. Do času kompenzácie takto spôsobenej škody kupujúcim, si predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť ďalšie prípadné objednávky kupujúceho na dodávku tovaru, bez predchádzajúcej úhrady kúpnej ceny a nákladov na dodanie zboží.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Viac informácii o zbere dát a ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke: www.stil.sk/informacie-o-zberu-dat-a-ochrane-osobnych-udajov

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

Viac informácií o zbere dát a ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke: www.stil.sk/informacie-o-zberu-dat-a-ochrane-osobnych-udajov

11. DORUČENIE

11.1. Kupujúcemu doručenie môže byť realizované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany sa dohodnú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je  niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovení čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia,  nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva včítane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronické podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktní údaje predávajúceho: Helma 365 SK s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava 851 06, tel.: +421 0908 638 897, e-mail: stil@helma365.sk, IČO 48108243, DIČ 2120053848, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 103363/B

 

Chcete poradiť s výberom školské tašky?

Kontaktujte nás: 0908 638 897, stil@helma365.sk
v pracovné dny od 9 do 16 hodín.