Spoločnosť Helma 365 SK s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava 851 06, IČO 48108243, DIČ 2120053848
IČ DPH SK2120053848, zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 103363/B, prevádzkovateľ projektu na webových stránkach www.stil.sk (ďalej len „webová stránka“), prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane preto venujeme náležitú pozornosť. V tomto dokumente vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje o vás na tejto webovej stránke zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Ochrana osobných údajov

1. Aké údaje zbierame a spracovávame?

V závislosti od účelu spracovania a ďalej v tejto Informácii uvedených podmienok o vás zbierame, spravujeme a spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • telefón
 • adresu elektronického kontaktu - e-mail
 • doručovaciu adresu
 • fakturačnú adresu
 • DIČ, IČ
 • informáciu o vašej IP adrese
 • informácie poskytnuté z cookies
 • prípadne ďalšie údaje, o ktorých spracovaní je subjekt údajov vždy výslovne informovaný (napr. fotografický nebo iný obrazový a zvukový záznam, ktorý nám poskytnete v rámci marketingových súťaží)
   

2. Prečo údaje spracovávame a ako ich využívame? (účel a právny základ spracovania)

Niektoré údaje môžeme spracovávať i bez vášho súhlasu:

 • základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, e-mail), doplňujúce identifikačné a kontaktné údaje za účelom vašej jednoznačnej identifikácie pre plnenie zmluvy uzavretej prostredníctvom našich webových stránok a pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy (tj. doplňujúce informácie, ktoré poskytnete pred uzavretím zmluvy na vašom účte pre uľahčenie nasledujúceho uzavretia zmluvy)
 • vašu e-mailovú adresu získanú v súvislosti s predajom výrobku alebo služby a to za účelom zasielania obchodných oznámení
 • vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašom nákupe pre ochranu našich práv a právom chránených záujmov (napr. pre účely reklamácie)
 • vaše údaje v nevyhnutnom zákonnom rozsahu pre plnenie našich zákonných povinností (predovšetkým identifikačné a kontaktné údaje pre vystavenie, zaúčtovanie a archiváciu zmlúv, objednávok a daňových dokladov pre vedenie účtovníctva a pod.)

Pre spracovanie niektorých údajov pre niektoré účely potrebujeme váš súhlas, tieto údaje i účel spracovania sú vždy uvedené v súhlase, ktorý poskytnete:

 • pre marketingové činnosti ako je:
  • zasielanie aktuálnych informácií, ponúk a iných obchodných oznámení, v prípade, že ste nám neposkytli váš elektronický kontakt v súvislosti s predajom výrobku alebo služieb, potrebujeme vašu e-mailovú adresu,
  • sledovanie pohybu užívateľov na webových stránkach a profilovanie, ku ktorému potrebujeme poznať vašu IP adresu a umiestniť na váš počítač tzv. cookies (viď bod 10 týchto informácií),
  • individualizácia ponuky služieb a produktov, ku ktorej potrebujeme poznať vašu IP adresu a cookies,
  • súťaže, ku ktorým zbierame vaše ďalšie identifikačné a kontaktné údaje, prípadne nám v ich rámci poskytujete i fotografický záznam či videozáznam,
  • profilovanie, predovšetkým rozboru, hodnotenia a odhadu aspektov týkajúcich sa predovšetkým vašich minulých nákupov, preferencií, správania sa na webových stránkach, miest, kde sa nachádzate, to všetko za účelom poskytovania a zlepšovania našich služieb a produktov a ich individualizáciu čo najpresnejšie podľa vašich potrieb
 • za účelom zlepšenia a rozvoja našich služieb a produktov prostredníctvom vašich názorov v rámci dotazníkov, ankiet, diskusií, kedy zbierame vašu e-mailovú adresu, prípadne iné údaje, ktoré nám poskytnete
 • k moderovaniu zákaznickej databázy minulých i potencionálnych zákazníkov
 • z ďalších dôvodov, s ktorými vás prípadne zoznámime vždy pred spracovaním údajov

 

3. Ako údaje získavame?

Údaje získavame s ohľadom na zmluvný charakter vzťahu s vami zásadne na základe vášho dobrovoľného poskytnutia týchto údajov.

Niektoré údaje ďalej získavame automatizovane v priebehu vášho používania našich služieb a to predovšetkým prostredníctvom cookies a logovania (viď bod 10 týchto Informácií). Niektoré údaje získavame tiež od našich obchodných partnerov, ktorým ste údaje pri použití našej služby alebo následne poskytli (napr. prevádzkovateľom služieb Facebook, Google Analytics, a pod.).

4. Ako údaje spracovávame?

Vami poskytnuté údaje spracovávame elektronickou formou a v tejto forme sú uchované a zabezpečené.

5. Ako dlho údaje uchovávame a spracovávame?

Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania právneho dôvodu ich spracovávania, v prípade súhlasu pokiaľ nebude súhlas s ich spracovaním odvolaný, prípadne pokiaľ nedôjde k ukončeniu spracovania zo zákonných dôvodov.

Údaje spracovávané za účelom marketingu budú spracovávané maximálne 3 roky.

 

6. Ako údaje chránime?

Osobné údaje sú pod stálou elektronickou a procedurálnou kontrolou zaistenou prostredníctvom:

 • organizačných opatrení ako sú vnútropodnikové zásady zaobchádzania s osobnými údajmi a zmluvné zaistenia spracovateľských povinností. Osoby, ktoré s vašimi osobnými údajmi prichádzajú do kontaktu v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevziatych povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
 • primeraných technických prostriedkov a príslušných opatrení

Právo na ochranu osobných údajov vám zaručuje zákon č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

7. S kým údaje zdieľame?

Údaje zdieľame z nižšie vymedzených dôvodov s týmito uvedenými kategóriami príjemcov:

 • štátne orgány, resp. ďalšie subjekty v rámci plnenia zákonných povinností ako sú orgány dohľadu, orgány štátnej správy a pod.,
 • iné než štátne subjekty, pokiaľ je to nevyhnutné pre ochranu našich práv a pre plnenie zákonných povinností napr. daňoví poradcovia, účtovníci, advokáti, atď.
 • externé subjekty, ktoré vykonávajú spracovanie na základe príslušnej zmluvy o spracovaní osobných údajov uzavretých s nami a to predovšetkým:
  • dopravcovia, doručitelia a výdajné miesta a to za účelom splnenia zmluvy, t.j. doručenia objednaného tovaru, výhier zo súťaží a pod.
  • poskytovatelia on-line platobných služieb za účelom realizácie bezhotovostnej platby za náš tovar a služby
  • poskytovatelia DTP, grafických, tlačových, knihárskych a obdobných služieb za uvedeným účelom
  • spoločnosti zaisťujúce marketingové služby
  • poskytovatelia informačných systémov a aplikácií za účelom poskytovania služieb našej spoločnosti (hosting, webhosting, správa obsahu, zasielanie obchodných oznámení, a pod.)
 • poskytovatelia ďalších aplikácií a systémov, ktoré údaje nespracovávajú, ale môžu im byť za zmluvne vymedzených podmienok v rozsahu nutnom k plneniu služby sprístupnené,
 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať,
 • spoločnosti pôsobiace v rámci skupiny Helma 365 (skupina Helma 365 zahŕňa tieto spoločnosti: Helma 365, s.r.o.; Helma 365 SK s.r.o.; WEST servis s.r.o.; Stil trade s.r.o.; Stil trade SK s.r.o. AVE DAY a.s., H365 a.s.),
 • za účelom automatizovaného zasielania obchodných oznámení prevádzkovateľ služby MailChimp, kedy k odovzdaniu údajov dochádza do tretej zeme. Prevádzkovateľ tejto služby je registrovaný v programe EU-US Privacy Shield, zásady ochrany súkromia sú dostupné tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • i iné subjekty v rozsahu podľa vášho súhlasu.

Rozsah poskytnutých či sprístupnených osobných údajov je vždy obmedzený na údaje nevyhnutné pre naplnenie účelu a poskytnutie závisí na právnom základe spracovania podľa čl. 2 zhora.

8. Aké vám garantujeme práva

Máte predovšetkým právo

 • požadovať prístup k osobným údajom
 • na opravu údajov
 • na vymazanie údajov
 • na obmedzenie spracovania
 • na prenositeľnosť osobných údajov
 • vznášať námietky proti spracovaniu
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas ku spracovaniu

 

9. Ako môžete uplatniť ďalšie svoje zákonné práva?

Požadované úkony uskutočníme v zákonom stanovenom rozsahu na základe vašej žiadosti. Akékoľvek vaše žiadosti, námietky, oznámenia zmien údajov a ďalšie vaše požiadavky prijímame na adrese stil@helma365.sk.

Ak sú žiadosti subjektov údajov zjavne nedôvodné alebo neprimerané, predovšetkým preto, že sa opakujú, môžeme vám účtovať primeraný poplatok na pokrytie vzniknutých nákladov alebo môžeme odmietnuť vašej žiadosti vyhovieť.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

10. IP adresy, logovacie súbory, cookies

IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa sa prenáša pri každej vyslanej požiadavke na webový server, aby vedel, kam má zaslať odpoveď. Dynamickú a statickú IP adresu získa každý zákazník od svojho poskytovateľa internetového pripojenia („ISP“), a to v okamžiku svojho pripojenia na internet. Z tohto dôvodu môže ISP určiť konkrétneho zákazníka, ktorému IP adresu priradil. Webserver ukladá celé IP adresy pre prípad vyžiadania súčinnosti štátnych orgánov. Webová aplikácia k nim nemá prístup.

Logovacie súbory

Webserver a netflow logujú a ukladajú prístup, IP adresu a čas po dobu 2 rokov. Logovanie slúži k servisným účelom, zvlášť k detekcii a odstraňovaniu problémov v systéme. Prístup nemá užívateľ ani webserver s aplikáciou.

Prehlásenie o použití cookies

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie malé dátové súbory, všeobecne nazývané cookies. Dôvodom používania je zaistenie plnej funkčnosti webu a pohodlia užívateľov, zo štatistických dôvodov a pre prispôsobenie informácií a reklám vašim záujmom, napríklad podľa obsahu webu, ktorý ste navštívili.

Cookies si pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na týchto stránkach uskutočnili, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečie, neslúžia získavaniu akýchkoľvek citlivých osobných údajov, mají však význam v ochrane súkromia. Cookies nepoužívame na zistenie totožnosti užívateľov webových stránok, ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Technické cookies

Názov: cart_id

Doména: www.stil.sk

Veľkosť: 39

Popis: Technická cookie obsahujúca unikátny identifikátor košíka.

 

Názov: acceptCookie

Doména: www.stil.sk

Veľkosť: 13

Popis: Poskytuje informácie o tom, či je povolená podpora cookies.

 

Názov: kd_parpas

Doména: www.stil.sk

Veľkosť: 41

Popis: Technická cookie na identifikáciu a zabezpečenie partnerskej sekcie.

 

 • session id - hash, bez expirace

 • autentizační hash - používáme pro zapamatování přihlašování, 3 měsíce

 • uložení nastavení stránkování a řazení v produktech, článcích apod., většinou bez expirace

 • uložení naposledy navštívených produktů, expirace 1 měsíc

Ďalej sa nastavujú cookies od bootstrapcdn.com (CDN), cloudflare.com (CDN), doubleclick.net (CDN), jquery.com (CDN jquery).

 

Súbory cookie tretích strán

Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube). Tieto cookies sú režírované tretími stranami, môžu používať svoje súbory cookie a aktívne komponenty a nemáme prístup k čítaniu alebo k zápisu týchto dát, nemáme žiadny vplyv na spracovanie osobných údajov týmito poskytovateľmi služieb. Títo partneri môžu tieto informácie spojiť s inými informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré zhromaždili v dôsledku vášho používania ich služieb. Informácie o používaní súborov cookie a o tom, ako sa nakladá s vašimi dátami a o vašich právach a nastaveniach, nájdete na webových stránkach príslušného poskytovateľa:

 • Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame v rámci služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná společnosťou Google Inc. Viac informácií https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ a pre službu Google Maps: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
 • Náš web obsahuje súbory cookie sociálnych médií, ktoré vám na tomto webe zobrazujú naše najnovjšie príspevky z príslušnej sociálnej siete. Niektoré cookie umožňujú užívateľom prihláseným ku svojmu účtu na príslušnej sociálnej sieti zdieľať obsah prostredníctvom tejto služby. Používame k tomu sociálne zásuvné moduly sociálnych sietí Facebook, Twitter, Pinterest. Ak ste prihlásení ku svojmu účtu na príslušnej sociálnej sieti, môže prevádzkovateľ sociálnej siete spojiť vašu návštevu s vašim účtom. Ak nechcete, aby prevádzkovateľ sociálnych sietí zhromažďoval vaše dáta prostredníctvom našich stránok, musíte se pred návštevou našich stránok zo svojich účtov na sociálnych sieťach odhlásiť.
 • Používame sociálne zásuvné moduly týchto sociálnych sietí:
 • Ďalej používame videoplatformu YouTube prevádzkovanú spoločnosťou YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube je platforma, ktorá umožňuje prehrávanie audio a video súborov. Ak obsahuje niektorá strana z našich internetových stránok integrovaný prehrávač YouTube, vytvorí sa spojenie s YouTube pre zaistenie prenosu videa. Ak je naviazané spojenie s YouTube, sú na YouTube prenášané dáta. Viac informacií v prehlásení YouTube o ochrane dát: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
 • Súbory cookie používame tiež k reklamným účelom, k výberu reklám podľa toho, čo je pre vás relevantné (remarketing). My alebo naši partneri používame marketingové cookies, aby sme vám na našich stránkach a na stránkach tretích strán zobrazovali relevantný obsah a reklamy. Udelením súhlasu nám umožníte posielať vaše osobné údaje (e-mail, telefónne číslo) našim overeným reklamným partnerom na účely remarketingu, profilovania, cielenia a personalizácie reklamy. Títo partneri môžu tieto údaje kombinovať s inými nástrojmi, ktoré používajú. V rámci segmentácie môžeme tiež zbierať všeobecné informácie o približnej geografickej lokácii vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Tieto dáta sú zbierané za účelom poskytnutia personalizovaného obsahu na základe vašej geografickej lokácie. Viac informácií o pravidlách získate na stránkach reklamných systémov, prevádzkovaných:

- spoločnosťou Google: https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/ , (pro www.googletagmanager.com, www.doubleclick.net)

- spoločnosťou Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy


Súhlas s ukladaním cookies

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies.

Zabrániť zbieraniu dát môžete odmietnutím používania súborov cookies. K dispozícii máte online dostupné nástroje, ktorými môžete kontrolovať súbory cookie a obdobné technológie, vrátane možností voľby v nastavení svojho prehliadača pre blokovanie a odstraňovanie súborov cookie. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:


 

Odebrat, nebo upravit udělený souhlas s používání souborů cookies můžete kliknutím na "Nastavení cookies".

Chcete poradiť s výberom školské tašky?

Kontaktujte nás: 0908 638 897, stil@helma365.sk
v pracovné dny od 9 do 16 hodín.